top of page

Update Bas

Bas, de pup die hier aan kwam lopen doet het goed.

For Englisch, scrol down.


Bas is inmiddels 7 maanden bij ons, zo bang en mager als hij was, nu veranderd in een blije en minder bange hond. Bas had veel ongemak met nieuwe mensen die hier kwamen, en kon dan uit angst gaan blaffen en happen, wat erg indrukwekkend over komt, en best beangstigend is, een soms ook kleerscheuren met zich mee brachten., dat bleef dus een uitdaging waar we niet blij van werden. Ook met eten bleef hij erg in de mode voernijd, dus voorzichtig eten geven, en dan met rust laten. Alleen Monique kon eten geven, en dat is nu nog het geval, met gelukkig wat uitzonderingen van mensen die hier langer verblijven, zacht en rustig in energie zijn.

We hebben hier en daar advies ingeroepen voor deze uitdaging, en er werden mogelijkheden van trainingen aangereikt.

Voor ons was het belangrijk dat hij eerst van zijn trauma’s af zou komen, daar hij erg nerveus werd als er opdrachten aan hem gegeven werden. Voor Bas is het belangrijk dat alles rustig en kalm gedaan wordt met hem. Iedere stemverheffing of snelle beweging met de armen is voor hem een dreiging en dus onveilig. Hij leerde snel zitten, en blijf wachten en speeltjes ophalen - brengen, daar hij dan natuurlijk een beloning krijgt, en er een hele blije energie bij vrij komt bij iedereen.

Dus hoe moesten we omgaan met zijn trauma’s, van geen eten krijgen, en andere zeer nare dingen die hij meegemaakt heeft in zijn eerste 7 levensmaanden als pup zijnde. Door goede pure observatie kom je er snel achter waar de trigger punten bij hem lagen, en daar gingen we veel rekening mee houden. Zorgen dat hij niet meer in situaties komt waarin hij mogelijk getriggerd wordt naar zijn trauma punten. We weten dat er mensen zijn die zeggen doorpakken, straffen voor ongewenst gedrag en confronteren met zijn angstpunten, maar wij zijn daar niet mee eens. Een dier met een trauma, mag deze eerst verwerken, zeker een jonge pup en dan langzaam vraagstellingen aan het dier doen. Het kan soms maanden, mogelijk jaren duren voordat de trauma punten weggevaagd zijn, graag geven wij deze opvangdieren daar hulp bij, en ze mogen worden wie ze in de kern zijn.


Maar hoe kan je nu die trauma punten vervagen?

Dat hebben we gedaan met behulp van Marjolein van Leeuwen, en in samenspraak op haar advies Homeopathische middelen ingezet, die heel goed hun werk doen. Daarbij had en heeft Monique de taak om er steeds voor te zorgen dat Bas zich veilig voelt, dat op alle vlakken. Dus als er nieuwe mensen komen, mogen ze niet in zijn slaapomgeving komen, niet bij zijn voer komen, rustig praten, geen opdrachten aan hem geven en lief tegen hem zijn, en vooral geheel rustig blijven.


Bas heeft meer moeite met dominante mensen, dan is hij erg op zijn hoede en kan dan opeens raar uit de hoek komen. We hanteren bovenstaande regels al die maanden en je ziet hem zo veranderen in positieve zin, dat het een dikke knuffelhond aan het worden is. Met eten wordt het ook steeds beter, voorheen viel hij de voerbak bijna aan, en at alles binnen 1-2 minuten op. Nu blijft de bak met voer zelfs uren vol staan en eet hij steeds een beetje van. Hij ontdekt door de loop der tijd hier dat er altijd eten is, en ziet dat ook van de andere honden die het eten laten staan, met name Flox. Hij is dol op Flox, en Flox is als een soort vaderfiguur voor hem. Hij kopieert veel van Flox en soms is er wel een gevecht, daar hij dan onbenullig loopt te klooien, of Flox zijn eten wil pikken en Flox hem dan even (soms zacht- soms ook best venijnig) tot de orde roept, Zo van, nu is het klaar jongen. We laten dat gevecht toe, daar dat goed is voor Bas en voor Flox.


Theo, een van de bestuurders van de Stichting is hier 4 weken geweest om te helpen, en was erg onder de indruk van Bas. Het duurde even dat Theo vrij met Bas durfde te wandelen, daar Bas in angst schoot van Theo in het begin. Theo is groot en heeft een behoorlijke indrukwekkende energie en dat maakte Bas dus erg onzeker. Door in de aanval te gaan ( wat er vaak heftiger uit ziet dan het is) maakte Bas, Theo heel onzeker, en versterkte ze dus elkaars energie, heel bijzonder om dat waar te nemen. Na een dag of 6 vlakte dat af, en ging het steeds beter met elkaar, Bas werd dol op Theo en Theo op Bas.

Je gelooft het niet, maar het is echt waar, Bas ging zelfs Theo kopiëren met scheten laten, wat hebben we gelachen daarom. Theo kan soms hele harde scheten laten, en Bas keek dan steeds op als Theo dat deed, zo van heee dat kan ik ook. En ja hoor, zomaar na een paar dagen het scheten laten van Theo te observeren, ging Bas ook opeens harde scheten laten. Stinken zeg, heel bizar… Dus naar buiten jullie twee stinkers lachte Monique.

Foto's van vrijwilliger Anna die met hem knuffelt, en het samenzijn met Theo en Flox


Dank wederom voor de goede hulp Marjolein in jouw adviezen en Homeopathische middelen, en dank Theo voor de adoptie van afstand voor Bas. Langzaamaan raakt Bas zijn trauma kwijt, er zijn steeds minder trigger momenten en kunnen we wat meer vraagstellingen aan hem doen. Hij is een superintelligente Castro Laboreiro, die helemaal gaat helen, dat weten we zeker. Hij zal natuurlijk altijd een waakhond achtige rol op zich nemen, daar is hij een Castro Laboreiro voor (een veehoeder) We zijn blij dat we hem gevonden hebben, het brengt veel plezier en het een een mooie leerschool voor ons allemaal.


Liefs van alle opvangdieren en het teamBas, the puppy that came here is doing well.

Bas has been with us for 7 months now, as scared and thin as he was, now turned into a happy and less scared dog. Bas had a lot of discomfort with new people who came here, and could then bark and nip out of fear, which comes across as very impressive, and is quite scary, and sometimes also caused tears., So that remained a challenge where we did not were happy. He also remained very fashionable with food, so feed him carefully, and then leave him alone. Only Monique could feed, and that is still the case today, with luckily some exceptions of people who stay here longer who are soft and calm in energy.

Here and there we called for advice on this challenge, and opportunities for training were offered.

It was important to us that he got rid of his trauma first, as he got very nervous when he was given instructions. For Bas it is important that everything is done calmly and friendly with him. Any raising of voice or rapid movement with the arms is a threat to him and therefore unsafe. He quickly learned to sit and keep waiting, and picking up toys in the garden and bringing them, as he will of course receive a reward, and a very happy energy is released in everyone.


So how were we supposed to deal with his trauma, not being fed - and other very bad things he went through in his first 7 months of life as a puppy. Through good pure observation you quickly find out where the trigger points were with him, and we took that a lot into account. Make sure that he does not get into situations where he may be triggered to his trauma points. We know there are people who say persevere, punish for undesirable behaviour and confront his fear points, but we disagree. An animal with a trauma may first process this, especially a young puppy and then slowly ask the animal questions. It can sometimes take months, possibly years before the trauma points are wiped out, we are happy to help these shelter animals with that, and they can become who they ment to be.


But how can you blur those trauma points?

We did this with the help of Marjolein van Leeuwen, and in consultation on her advice we used Homeopathic remedies, which do their job very well. In addition, Monique had and still has the task to ensure that Bas feels safe, in all areas. So when new people come, they are not allowed to come into his sleeping environment, not reach his food, talk quietly, do not give him orders and be nice to him, and above all remain completely calm.

Bas has more trouble with dominant people, then he is very cautious and can suddenly look strange. We have followed the above rules all those months and you see him change in a positive way that he is becoming a big hug dog. Food is also getting better, before he almost attacked the food bowl, and ate everything within 1-2 minutes. Now the bowl with food remains full for hours and he eats a little bit at a time. Over time he discovers that there is always food, and also sees the other dogs that leave the food, especially Flox. He is very fond of Flox, and Flox is like a father figure to him. He copies a lot of Flox and sometimes there is a fight, as he then runs around messing around, or Bas wants to take Flox food and Flox then calls him (sometimes softly - sometimes quite vicious) to order, Like, now is it done boy. We allow that fight, as it is good for Bas and for Flox.

Theo, one of the board members of the Foundation, has been here for 4 weeks to help, and was very impressed by Bas. It took a while for Theo to dare to walk freely with Bas, as Bas was frightened by Theo in the beginning. Theo is tall and has quite an impressive energy and that made Bas very insecure. By going in the attack (which often looks more intense than it is) Bas made Theo very insecure, and so they strengthened each other's energy, very special to perceive that. After about 6 days that levelled off, and things went better and better, Bas became fond of Theo and Theo of Bas.

You don't believe it, but it's really true, Bas even started copying Theo with farts, so we laughed. Theo can fart very hard at times, and Bas always looked up when Theo did that, so he look like he say, I can too. And yes, just like that after a few days of observing Theo farting, Bas suddenly started to fart too, what stinky stink those two, very bizarre… GO outside you two, Monique indicated with a loud laugh. Theo is so fond of Bas now, that we cannot let him be adopted in the future, because Theo don’t what that, and he now donates the food and treats costs for Bas every month. How nice is that. Pictures of Bas walking wit Theo, and Bas being together with Flox.

Thanks for the help Marjolein in your advice and Homeopathic remedies, and thanks Theo for the adoption from a distance for Bas. Bas is slowly losing his trauma, there are fewer and fewer trigger moments and we can ask him more tasks. He is a super intelligent Castro Laboreiro, who is going to heal completely, we know for sure. He will of course always take on a watchdog-like role, he is a Castro Laboreiro for that (a herdsdog)


Happy we found him, it brings joy and, a big new learning school for us.


Love from all shelter animals and the team

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


Recent Posts
Featured Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page