top of page

Tranen stromen - Flowing tears

Scrol down for Englisch


Anna bij Vires Animaliae 2020


Anna Is een jonge vrouw die heel gevoelig voor de prikkels van de buitenwereld is. Ze is in onze ogen een krachtig wezen met veel liefde voor alles wat leeft. Ze heeft enorm goed geholpen met het werk rondom en tussen de paarden. Ze genoot ervan om tussen de paarden te zijn en ook van de wandelingen met de honden. Samen heerlijk eten in de avond en mooie gesprekken hebben, heel fijn was dat.

Anna heeft een bijzonder vermogen, welke in vele ogen een zwakte is, maar eigenlijk een grote kracht.

Als er iets gebeurt wat bijvoorbeeld voor haar boven haar grenzen van ervaren ligt, rollen opeens de tranen over haar wangen. De eerste keer dat het gebeurde bood ze haar excuses aan voor deze tranen, maar ik gaf aan dat dat niet nodig was. Ik - Monique was er van onder de indruk, daar er verder niet veel met haar lichaamstaal gebeurde en ik alleen maar kracht voelde.

Natuurlijk vroeg ik gelijk, wat gebeurd er in jou als deze tranen gaan stromen. Ze gaf aan dat haar tranen begonnen op het moment dat iets gebeurde wat haar lichaam – systeem niet aan kan. Ze zei dat het lijkt als huilen, maar dat het anders voelde voor haar, omdat ze er in bepaalde gevallen geen emotie bij voelt, de tranen gaan gewoon lopen. Ja, dat was wat ik zag, daar ze heel rustig bleef, geen andere lichaamstaal vertoonde en ik geen verdriet in elke vorm van het woord waarnam. Ik vroeg of ze dat altijd al had gehad en ze antwoorden ja, met daarachter aan, heel vervelend is dat. Waarom is dat vervelend vroeg ik haar? Nou mensen die zien het alleen maar als huilen, zo van daar gaat ze weer en waarom huil je zo vaak. Stel je niet zo aan, wat ben je toch een huilebalk, en meer van die negatieve opmerkingen. Ze gaf aan dat het erg moeilijk is om mensen uit te leggen dat het niet altijd huilen is, maar alleen stromende tranen.Ik zag de veroordelingen voor mij die andere mensen haar toebedeelde en zag haar vechten met deze bijzondere eigenschap die ze heeft. Ik was - ben erg ontroerd hiervan, en zie en voelde het als een grote kracht welke haar steeds schoon maakte van de energie die eigenlijk gewoon te veel voor haar is die haar lichaam ervoer, en gelijk kwijt wilde. Dus in het moment de ervaring schonen, zodat ze haar lichaam schoon houd van invloeden van buitenaf die teveel voor haar zijn.


Daarmee bedoel ik eigenlijk, dat vele van de mensenwezens hun schoonmakend systeem van het lichaam hebben uitgezet, om onder andere geen veroordelingen te ontvangen van andere wezens. Zelf heb ik dat ook jaren gedaan, die benen eronder houden en niet jammeren of huilen, omdat ik het zelf veroordeelde als zwakte. Langzaam door de jaren heen ervoer ik dat het een opluchting is als je je tranen lekker laat lopen als jouw lichaamssysteem aangeeft dat het nodig is, het is een kracht. Zo kunnen we allemaal een eigen schoonmaak systeem hebben, de een slaapt meer, de ander wil wandelen en het eruit lopen, ander wil graag vaak onder de douche of zwemmen en zo meer andere mogelijkheden om jezelf te schonen van de overvloed in grenzeloze prikkelingen van buitenaf. We zijn deze eigenschap vergeten, of mogelijk door omstandigheden gewoon niet meer doen of weg gestopt hebben, omdat we er zelf uiteindelijk een label aan hangen, daar de buitenwereld er wat van vindt.

Een belangrijke gegeven is, dat we allemaal liefde en warmte zouden willen ontvangen, maar we veelal onze mooie krachtige eigenschappen aanpassen omdat de buitenwereld vindt dat we anders moeten reageren, of moeten doen. We denken dat als we ons aanpassen hoe de buitenwereld ons wil zien we deze warmte en liefde wel kunnen ontvangen. Nee, het is andersom, we mogen al onze eigenschappen hebben, alleen als we zelf voelen dat iets anders kan dan kunnen we het aanpassen, indien mogelijk, en alleen als dat goed voelt voor ons zelf. Onszelf warmte en liefde geven is vertrouwen op jezelf, en ook op jouw schoonmaaksysteem in jouw zelf.Deze Jonge vrouw was aan het vechten om de tranen binnen te houden, maar haar lichaam liet het gewoon nog gebeuren, zo puur en zo krachtig. We hebben daar wat meer over gepraat, verhalen van momenten dat het gebeurde en de veroordelingen die er dan kwamen, dus onbegrip voor haar zijn, en hoe dat voelde voor haar.

Door samen hierna te kijken, mijn ontroering en de enorme kracht die ik erbij ervoer uit te spreken naar haar toe, maakte ze zelf een verandering in haar gedachte aangaande de rollende tranen bij haar. Het gevecht werd minder, het mag er zijn. Ze is nu al ruim 6 weken weg, en ik moet er steeds aan denken, hoe mooi, bijzonder en krachtig deze eigenschap is. Zo mooi en zo leerzaam was haar aanwezigheid. Anna is altijd welkom om weer te komen, dank je wel dat we jouw verhaal mogen delen.

Liefs van ons allemaal. Onderaan staat een mooi filmpje van haar aanwezigheid.


Anna at Vires Animaliae 2020

Anna Is a young woman who is very sensitive to the stimuli of the outside world. In our eyes she is a powerful being with a lot of love for everything that lives. She has helped enormously with the work around and between the horses. She enjoyed being with the horses and also the walks with the dogs. Delicious food together in the evening and having beautiful conversations, that was very nice. Anna has a special ability, which in many eyes is a weakness, but actually a great strength.

When something happens that is beyond her limits of experience, tears suddenly roll down her cheeks. The first time it happened she apologized for these tears, but I indicated that it was not necessary. Me - Monique was impressed, as not much else happened to her body language, and I only felt strength.

Of course I asked right away, what happens in you when these tears start to flow. She indicated that her tears started when something happened that her body system cannot handle. She said it looks like crying but it felt different to her because in some cases she doesn't feel any emotion, the tears just start running. Yes, that was what I saw as she remained very calm, showed no other body language and I experienced no sadness in any form of the word. I asked if she had always had that and she answered yes, after that, that is very annoying. Why is that annoying I asked her? Well people who only see it as crying, say then, that's how she goes again, and why do you cry so often, Don't pretend, what a crybaby you are, and more of those negative comments. She indicated that it is very difficult to explain to people that it is not always crying, but just flowing tears.


I saw the convictions for me that other people gave her, and saw her fight with this special quality that she has. I was - I am very moved by this, and see and felt it as a great power that always cleansed her of the energy that is actually just too much for her that her body was experiencing, and wanted to get rid of right away. Clearing the experience in the moment so that she keeps her body clean of outside influences that are too much for her.

By that I actually mean that many of the human beings have turned off their cleansing system of the body, so as not to receive judgments from other beings. I have done that myself for years, keep those legs under it and not whimper or cry, because I myself condemned it as weakness. Over the years I experienced that it is a relief to let your tears flow when your body system indicates that it is necessary, it is a force. For example, we can all have our own cleaning system, one sleeps more, the other wants to walk to walk it out, another would like to often take a shower or swim, and thus more other possibilities to clean yourself from the abundance of boundless stimuli from outside. We have forgotten this characteristic, or possibly due to circumstances we simply did not do it anymore or have put it away, because we ourselves eventually put a label on it, because the outside world thinks something about it.

An important fact is that we would all like to receive love and warmth, but we often adjust our beautiful powerful qualities because the outside world thinks that we should react or act differently. We think that if we adapt how the outside world wants to see us, we can receive this warmth and love. No, it is the other way around, we can have all our qualities, only if we ourselves feel that something can be done differently, then we can adjust it, if possible, and only if it feels good for ourselves. Giving ourselves warmth and love is trusting in yourself, and also in your cleaning system within yourself.


This Young woman was fighting to hold back the tears, but her body just let it happen, so pure and so powerful. We talked a bit more about that, stories of moments when it happened and the convictions that came then, so being misunderstanding for her and how that felt. By looking after this together, expressing my emotion and the tremendous strength that I experienced to her, she made a change in her mind about the rolling tears in her. The fight became less, it may be there. She has been gone for over 6 weeks now, and I keep thinking about how beautiful, special and powerful this trait is. So beautiful and so educational was her presence. Anna is always welcome to come again, thank you for letting us share your story.

Love from all of us.0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Recent Posts
Featured Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page